Inicio > Historias > Gajumaru

Gajumaru

Aunque no lo crean el árbol sobre el que está el restaurante de la foto es real (natural), lo llaman Gajumaru en Japón y Banyan en la India, es de la familia de los Ficus. Noten las escaleras de los lados para poder subir al restaurante, realmente impresionante.

Vía: Kirai
[ 2008-10-08 | 2 Comentarios | # 0]

Referencias (TrackBacks)

URL de trackback de esta historia http://hadez.blogalia.com//trackbacks/59869

Comentarios

1
De: Stanislav Riley Fecha: 2019-01-18 02:28

shark games free2
De: temple run Fecha: 2019-04-01 12:26

Great blog! I appreciate the efforts you made when writing this article. I hope the best work from you in the future is good. I want to thank you for this site! Thanks for sharing.
Gửi phản hồi
Lịch sử
Đă lưu
Cộng đồng
Đă lưu
SẮP XẾP  1–10 / 44 cụm từ
Tiếng Việt Tiếng Anh
công thức nấu ăn bạn chia sẻ rất chi tiết và dễ hiểu. tôi sẽ học làm món ăn này. cảm ơn đă chia sẻ.
The recipes you share are very detailed and easy to understand. I will learn to make this dish. Thanks for sharing.
Tiếng Việt Tiếng Anh
Bài viết rất dễ hiểu, chi tiết và tỉ mỉ! Tôi đă có rất nhiều thu hoạch sau khi xem bài viết này từ bạn! Tôi thấy nó thú vị, bài viết của bạn đă cho tôi một quan điểm mới! Tôi đă đọc nhiều bài viết khác về cùng một chủ đề, nhưng bài viết của bạn đă thuyết phục tôi
The article is easy to understand, detailed and meticulous! I had a lot of harvest after watching this article from you! I found it interesting, your article gave me a new perspective! I have read many other articles on the same topic, but your article convinced me
Tiếng Việt Tiếng Anh
Bài viết này rất chi tiết và tỉ mỉ, tôi đă đọc nhiều bài viết về chủ đề này, nhưng đối với bài viết này, bạn để lại cho tôi một ấn tượng sâu sắc và ứng dụng thực tế vào cuộc sống của tôi. Cảm ơn bạn đă chia sẻ.
This article is very detailed and meticulous, I have read many articles on this topic, but for this article, you leave me a deep impression and practical application to my life. Thank you for sharing.
Tiếng Việt Tiếng Anh
nội dung rất thiết thực, nó mang lại cho tôi rất nhiều ư tưởng mới, tôi thích nội dung bài viết của bạn rất tuyệt. Tôi hy vọng bạn sẽ có nhiều bài viết mới để chia sẻ với độc giả.
The content is very practical, it gives me a lot of new ideas, I like the content of your article is great. I hope you will have many new articles to share with readers.
Tiếng Việt Tiếng Anh
Nội dung bài viết của bạn rất được quan tâm, tôi rất ấn tượng với bài viết của bạn. Tôi hy vọng sẽ nhận được nhiều bài viết hay hơn nữa để chia sẻ với chúng tôi.
The content of your article is very interested, I am very impressed with your article. I hope to receive more interesting articles to share with us.
Tiếng Việt Tiếng Anh
Cám ơn v́ những chia sẻ của bạn! Thông tin chia sẻ của bạn rất hữu ích với tôi và nhiều người đang t́m kiếm chúng giống như tôi! Vấn đề có vẻ đơn giản, nhưng qua ng̣i bút của bạn, nó gây ấn tượng với tôi!
Thank you for your sharing! Your information is useful to me and many people are looking for them like me! The problem seems simple, but through your pen, it impresses me!
Tiếng Việt Tiếng Anh
Bài viết bạn đă chia sẻ ở đây là rất tuyệt vời. Tôi thực sự thích và đánh giá cao công việc của bạn. Những điểm bạn đă đề cập trong bài viết này là hữu ích. Tôi phải cố gắng làm theo những điểm này và cũng chia sẻ những người khác.
The article you shared here is great. I really like and appreciate your work. The points you mentioned in this article are helpful. I have to try to follow these points and also share others.
Tiếng Việt Tiếng Anh
Thật là một bài viết phi thường!. Tôi đánh dấu nó để kiểm tra lại nó sau khi làm việc. Nó xuất hiện như một chủ đề cực kỳ hấp dẫn để giải thích. Bài viết của bạn cực kỳ hữu ích cho tôi. Cảm ơn cho bài viết tuyệt vời của bạn. Tôi đặc biệt vui vẻ để xem qua bài viết của bạn.
What an extraordinary article! I bookmarked it to check it again after working. It appears as an extremely fascinating topic toNombre
Correo-e
URL
Dirección IP: 34.238.189.171 (0f3f687578)
Comentario
¿Cuánto es: diez mil + uno?


Menú Principal


Sindicados


Escuchando (Last.fm)RDF feed